Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

poor

คำแปล

น่าสงสาร, ยากจน, จน

She
is
poor
,
but
happy
.

เธอยากจนแต่มีความสุข

The
man
is
poor
.

ผู้ชายคนนี้ยากจน

They
are
poor
.

พวกเขายากจน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน