Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pool

คำแปล

สระ

I
am
in
the
pool
.

ฉันอยู่ในสระ

1 ความคิดเห็น

I
am
in
the
pool
.

ฉันอยู่ในสระ

1 ความคิดเห็น

I
swim
in
the
pool
.

ฉันว่ายน้ำในสระ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน