Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

police

คำแปล

ตำรวจ

The
police
want
a
name
.

ตำรวจอยากได้ชื่อ

1 ความคิดเห็น

I
will
call
the
police
.

ฉันจะเรียกตำรวจ

I
see
the
police
.

ฉันเห็นตำรวจ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน