Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

point

คำแปล

จุด, คะแนน

We
need
one
point
to
win
.

พวกเราต้องการหนึ่งคะแนนเพื่อที่จะชนะ

I
won
one
point
for
that
answer
.

ฉันได้หนึ่งคะแนนสำหรับคำตอบนั้น

The
point

จุด

การผันคำกริยาทั้งหมดของ point

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ipointpointed
he/she/itpointspointed
you/we/theypointpointed
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน