Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

poetry

คำแปล

บทกวี

We
like
her
poetry
.

พวกเราชอบบทกวีของเธอ

He
writes
poetry
.

เขาเขียนบทกวี

The
poetry

บทกวี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน