Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pleasure

คำแปล

ความยินดี

What
a
pleasure
!

ช่างเป็นความสุขอะไรอย่างนี้

What
a
pleasure
!

ช่างเป็นความสุขอะไรอย่างนี้

With
pleasure

ด้วยความยินดี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน