Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

player

คำแปล

ผู้เล่น

He
is
the
best
player
in
our
team
.

เขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมของพวกเรา

He
is
the
best
player
.

เขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุด

She
is
the
best
player
.

เธอคือผู้เล่นที่ดีที่สุด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน