Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

plates

คำแปล

จาน

She
has
the
plates
.

เธอมีจานหลายใบ

2 ความคิดเห็น

I
have
three
plates
.

ฉันมีจานสามใบ

1 ความคิดเห็น

Four
plates

จานสี่ใบ

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน