Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

plate

คำแปล

จาน (คำเอกพจน์)

I
have
an
orange
plate
.

ฉันมีจานสีส้มใบหนึ่ง

I
have
a
plate
.

ฉันมีจานใบหนึ่ง

A
plate

จานใบหนึ่ง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน