Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

planet

คำแปล

ดาวเคราะห์

I
am
alone
in
this
planet
.

ฉันอยู่คนเดียวบนดาวเคราะห์ดวงนี้

1 ความคิดเห็น

I
am
alone
in
this
planet
.

ฉันอยู่คนเดียวบนดาวเคราะห์ดวงนี้

1 ความคิดเห็น

I
am
alone
in
this
planet
.

ฉันอยู่คนเดียวบนดาวเคราะห์ดวงนี้

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน