Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

plane

คำแปล

เครื่องบิน

She
is
on
the
plane
.

เธออยู่บนเครื่องบินลำนี้

The
plane
is
red
.

เครื่องบินลำนี้เป็นสีแดง

Your
plane
is
ready
.

เครื่องบินของคุณพร้อม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน