Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

plan

คำแปล

แผน, โครงการ

They
have
six
months
to
develop
the
plan
.

พวกเขามีเวลาหกเดือนที่จะพัฒนาแผนนี้

We
are
in
favor
of
your
plan
.

พวกเราสนับสนุนแผนของคุณ

I
agree
with
this
plan
.

ฉันเห็นด้วยกับแผนนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน