Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

piece

คำแปล

ชิ้น

The
piece
is
red
.

ชิ้นนี้เป็นสีแดง

It
is
a
little
piece
.

มันเป็นชิ้นเล็กๆ

The
piece

ชิ้น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน