Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

picture

คำแปล

รูปภาพ

What
do
you
see
in
the
picture
?

คุณเห็นอะไรในรูปภาพนี้

We
like
this
picture
.

พวกเราชอบรูปนี้

The
picture

รูปภาพนี้

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย