Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

physics

คำแปล

ฟิสิกส์

I
do
not
understand
physics
.

ฉันไม่เข้าใจฟิสิกส์

I
do
not
understand
physics
.

ฉันไม่เข้าใจฟิสิกส์

I
love
physics
.

ฉันชอบวิชาฟิสิกส์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน