Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

phrase

คำแปล

สำนวน, วลี

The
phrase
is
very
long
.

วลีนี้ยาวมาก

The
phrase
is
wrong
.

วลีนี้ผิด

The
phrase

วลี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน