Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

photography

คำแปล

การถ่ายภาพ

I
like
photography
.

ฉันชอบการถ่ายภาพ

1 ความคิดเห็น

I
like
photography
.

ฉันชอบการถ่ายภาพ

1 ความคิดเห็น

My
friend
studies
photography
.

เพื่อนของฉันเรียนการถ่ายภาพ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน