Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

photo

คำแปล

ภาพถ่าย

The
photo

รูปถ่าย

1 ความคิดเห็น

The
photo

รูปถ่าย

1 ความคิดเห็น

You
took
this
photo
.

คุณถ่ายรูปนี้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน