Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

phone

คำแปล

โทรศัพท์

Your
phone
is
on
your
chair
.

โทรศัพท์ของคุณอยู่บนเก้าอี้ของคุณ

He
has
a
phone
.

เขามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง

I
am
on
the
phone
.

ฉันกำลังพูดโทรศัพท์อยู่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน