Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

philosophy

คำแปล

ปรัชญา

I
want
to
study
Chinese
philosophy
.

ฉันอยากเรียนปรัชญาจีน

That
is
my
philosophy
.

นั้นคือปรัชญาของฉัน

The
philosophy

ปรัชญา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน