Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

personality

คำแปล

บุคลิก

He
has
a
great
personality
.

เขามีบุคลิกที่ดีมาก

I
like
his
personality
.

ฉันชอบบุคลิกของเขา

The
personality

บุคลิก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน