Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

personal

คำแปล

ส่วนตัว

My
personal
secretary
has
your
name
.

เลขานุการส่วนตัวของฉันมีชื่อของคุณ

I
have
a
personal
computer
.

ฉันมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง

This
is
my
personal
book
.

นี่คือหนังสือส่วนตัวของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน