Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

person

คำแปล

คน

I
am
a
person
.

ฉันเป็นคน

You
are
a
person
.

คุณเป็นคน

She
is
a
person
.

เธอเป็นคน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน