Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

permit

คำแปล

ใบอนุญาต, คำอนุญาต, การอนุญาต

Do
you
have
a
permit
?

คุณมีใบอนุญาตไหม

I
do
not
have
a
permit
.

ฉันไม่มีใบอนุญาต

The
permit

ใบอนุญาต

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย