Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

permit

คำแปล

ใบอนุญาต, การอนุญาต, คำอนุญาต

Do
you
have
a
permit
?

คุณมีใบอนุญาตไหม

I
do
not
have
a
permit
.

ฉันไม่มีใบอนุญาต

Do
you
have
a
permit
?

คุณมีใบอนุญาตไหม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน