Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

permission

คำแปล

การอนุญาต

Why
do
you
need
permission
?

ทำไมคุณจำเป็นต้องใช้การอนุญาต

She
needs
permission
to
play
.

เธอต้องการการอนุญาตในการเล่น

The
permission

การอนุญาต

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน