Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

period

คำแปล

ช่วง

I
like
the
night
period
.

ฉันชอบช่วงเวลากลางคืน

4 ความคิดเห็น

I
like
the
night
period
.

ฉันชอบช่วงเวลากลางคืน

4 ความคิดเห็น

I
like
the
afternoon
period
.

ฉันชอบช่วงเวลาบ่าย

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน