Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

perfectly

คำแปล

อย่างไม่มีที่ติ

My
grandmother
speaks
perfectly
.

ย่าของฉันพูดอย่างไม่มีที่ติ

She
swims
perfectly
.

เธอว่ายน้ำอย่างไม่มีที่ติ

I
write
perfectly
.

ฉันเขียนอย่างไม่มีที่ติ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน