Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

per

คำแปล

ต่อ

I
write
approximately
one
novel
per
year
.

ฉันเขียนนวนิยายประมาณหนึ่งเล่มต่อปี

I
write
approximately
a
book
per
year
.

ฉันเขียนหนังสือประมาณหนึ่งเล่มต่อปี

I
write
approximately
one
book
per
year
.

ฉันเขียนหนังสือประมาณหนึ่งเล่มต่อปี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน