Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pens

คำแปล

ปากกา

The
children
play
with
the
pens
in
the
kitchen
.

เด็กๆพวกนั้นเล่นกับปากกาในห้องครัว

We
write
with
pens
.

พวกเราเขียนด้วยปากกาหลายด้าม

Whose
pens
are
these
?

ปากกาหลายด้ามพวกนี้ของใคร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน