Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pen

คำแปล

ปากกา

The
teacher
writes
with
a
red
pen
.

ครูคนนั้นเขียนด้วยปากกาแดง

There
is
a
pen
on
the
desk
.

มีปากกาอยู่บนโต๊ะทำงานนี้

The
pen
is
on
the
desk
.

ปากกานั้นอยู่บนโต๊ะทำงาน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ pen

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ipenpenned
he/she/itpenspenned
you/we/theypenpenned
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน