Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pays

คำแปล

She
pays
the
boy
.

เธอจ่ายเงินเด็กผู้ชาย

2 ความคิดเห็น

The
woman
pays
us
.

ผู้หญิงจ่ายเงินพวกเรา

The
man
pays
.

ผู้ชายจ่ายเงิน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ pay

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ipaypaid
he/she/itpayspaid
you/we/theypaypaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน