Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

paying

คำแปล

He
left
the
restaurant
without
paying
.

เขาได้ออกจากร้านอาหารร้านนี้โดยที่ไม่ได้จ่ายเงิน

Thank
you
for
paying
for
your
dinner
.

ขอบคุณสำหรับการจ่ายเงินค่าข้าวเย็นของพวกคุณ

Thank
you
for
paying
.

ขอบคุณสำหรับการจ่ายเงิน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ pay

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ipaypaid
he/she/itpayspaid
you/we/theypaypaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน