Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pay

คำแปล

จ่ายเงิน, ชดใช้, จ่าย

We
pay
the
man
.

พวกเราจ่ายเงินผู้ชาย

2 ความคิดเห็น

I
pay
him
.

ฉันจ่ายเงินเขา

3 ความคิดเห็น

We
will
pay
you
.

พวกเราจะจ่ายเงินคุณ

1 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ pay

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ipaypaid
he/she/itpayspaid
you/we/theypaypaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน