Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

patients

คำแปล

ผู้ป่วย

These
patients
are
old
.

ผู้ป่วยเหล่านี้แก่

The
patients

ผู้ป่วยพวกนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน