Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

patient

คำแปล

ผู้ป่วย

He
is
not
a
patient
in
this
hospital
.

เขาไม่ใช่ผู้ป่วยโรงพยาบาลนี้

He
is
not
a
patient
in
this
hospital
.

เขาไม่ใช่ผู้ป่วยโรงพยาบาลนี้

He
is
not
a
patient
in
this
hospital
.

เขาไม่ใช่ผู้ป่วยโรงพยาบาลนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน