Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

passport

คำแปล

หนังสือเดินทาง

Do
you
have
a
passport
?

คุณมีหนังสือเดินทางเล่มหนึ่งไหม

I
have
a
passport
.

ฉันมีหนังสือเดินทางเล่มหนึ่ง

I
have
my
passport
.

ฉันมีหนังสือเดินทางของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน