Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pass

คำแปล

ผ่าน, ส่ง

Pass
me
the
sugar
,
please
.

กรุณาส่งน้ำตาลให้ฉัน

Pass
me
the
sugar
!

ส่งน้ำตาลให้ฉัน!

Pass
me
the
sugar
.

ส่งน้ำตาลให้ฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ pass

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ipasspassed
he/she/itpassespassed
you/we/theypasspassed
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน