Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

party

คำแปล

งานเลี้ยง

We
have
a
party
tomorrow
evening
.

พวกเรามีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้ตอนเย็น

We
have
a
party
tomorrow
evening
.

พวกเรามีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้ตอนเย็น

We
go
to
a
party
.

พวกเราไปงานเลี้ยง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน