Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

part

คำแปล

ส่วน

Is
this
part
of
the
city
familiar
to
him
?

เขาคุ้นเคยกับส่วนนี้ของเมืองหรือไม่

Is
he
familiar
with
this
part
of
the
city
?

เขาคุ้นเคยกับส่วนนี้ของเมืองหรือไม่

I
like
the
restaurants
in
this
part
of
the
city
.

ฉันชอบร้านอาหารในส่วนนี้ของเมืองนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน