Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

parliament

คำแปล

รัฐสภา

He
is
not
a
member
of
parliament
.

เขาไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภา

He
is
not
a
member
of
parliament
.

เขาไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภา

She
is
a
member
of
parliament
.

เธอเป็นสมาชิกรัฐสภา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน