Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. park

park

คำแปล

สวน

They
have
lunch
at
the
park
.

พวกเขากินข้าวกลางวันที่สวนสาธารณะ

I
go
to
the
park
.

ฉันไปที่สวนสาธารณะ

The
park

สวนสาธารณะ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน