Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

park

คำแปล

สวน

They
have
lunch
at
the
park
.

พวกเขากินข้าวกลางวันที่สวนสาธารณะ

They
have
lunch
at
the
park
.

พวกเขากินข้าวกลางวันที่สวนสาธารณะ

I
go
to
the
park
.

ฉันไปที่สวนสาธารณะ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน