Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

parents

คำแปล

พ่อแม่, ผู้ปกครอง

They
are
my
parents
.

พวกเขาคือพ่อแม่ของฉัน

2 ความคิดเห็น

They
walk
with
their
parents
.

พวกเขาเดินกับพ่อแม่ของพวกเขา

My
parents
eat
rice
.

พ่อแม่ของฉันกินข้าว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน