Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

paper

คำแปล

กระดาษ

We
read
the
paper
.

พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์

1 ความคิดเห็น

We
read
the
paper
.

พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์

1 ความคิดเห็น

We
read
the
paper
.

พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน