Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

paper

คำแปล

กระดาษ

We
read
the
paper
.

พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์

1 ความคิดเห็น

We
read
the
paper
.

พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์

1 ความคิดเห็น

I
will
write
your
name
on
the
paper
.

ฉันจะเขียนชื่อของคุณบนกระดาษ

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย