Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pan

คำแปล

กระทะ

The
pan
is
yours
.

กระทะเป็นของคุณ

Do
you
have
a
pan
?

คุณมีกระทะไหม

A
pan

กระทะใบหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน