Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

palace

คำแปล

พระราชวัง

I
walk
from
the
palace
to
my
house
.

ฉันเดินจากพระราชวังนี้ไปบ้านของฉัน

Today
we
eat
in
the
palace
.

วันนี้พวกเรากินที่พระราชวังนี้

The
palace
is
beautiful
.

พระราชวังนี้สวย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน