Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pain

คำแปล

ความเจ็บปวด

I
do
not
feel
the
pain
when
I
swim
.

ฉันเจ็บเมื่อฉันว่ายน้ำ

I
do
not
feel
the
pain
when
I
swim
.

ฉันเจ็บเมื่อฉันว่ายน้ำ

I
have
a
pain
here
.

ฉันเจ็บตรงนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน