Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. page

page

คำแปล

หน้า

I
read
a
page
.

ฉันอ่านหน้าหนึ่ง

Yes
,
a
page
!

ใช่ หน้าหนึ่ง!

This
letter
has
two
pages
.

จดหมายนี้มีสองหน้า

การผันคำกริยาทั้งหมดของ page

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ipagepaged
he/she/itpagespaged
you/we/theypagepaged
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน